สถาบันเบรนบาลานซิ่ง  ดำเนินการสอนหลักสูตร วิธีคิดเลขเร็ว  Brain Balancing โดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นระบบ 4:1 เป็นสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน ดำเนินการถ่ายทอดหลักสูตรวิธีคิดเลขเร็ว  Brain Balancing ให้แก่ทางโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน   โดยการเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนที่มีความสนใจที่จะนำหลักสูตรวิธีคิดเลขเร็ว  Brain Balancing เข้าบรรจุทำการสอนในโรงเรียน โดยทางบริษัทเบรนบาลานซิ่งจำกัด  จะเริ่มดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรวิธีคิดเลขเร็ว  Brain Balancing  ระดับพื้นฐาน ให้แก่คณะครูในโรงเรียนเป็นเวลา 1 วันโดยครูทุกคนสามารถที่จะฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิธีคิดเลขเร็ว  Brain Balancing นี้ ด้วยการอบรมและฝึกฝนกับวิทยากรที่มีความความรู้ความสามารถและเป็นผู้ชำนาญการโดยตรงที่มีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรหลักสูตรวิธีคิดเลขเร็ว Brain Balancing  กว่า 10 ปี

สถาบันเบรนบาลานซิ่ง  มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรวิธีคิดเลขเร็ว  Brain Balancing ที่เต็มไปด้วยคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการ การดูแลของทางสถาบันเบรนบาลานซิ่ง  อย่างเป็นระบบ และได้ผลจริง โดยมีตัวอย่างจากโรงเรียนที่ทำการสอนหลักสูตร Brain Balancing และประสบผลสำเร็จมาแล้วในประเทศ

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น ทางสถาบันเบรนบาลานซิ่ง   มีการควบคุมคุณภาพของนักเรียนโดยการทำการทดสอบ วัด และ ประเมินผล ตามแต่ละจุดประสงค์ ในแต่ละเดือนตามที่หลักสูตรกำหนด และยังจัดให้มีการแข่งขันคณิตคิดเร็วภายในโรงเรียนภาคการศึกษาละ1 ครั้งในแต่ระดับ โดยทางสถาบันเบรนบาลานซิ่ง  จะเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนแก่ทางโรงเรียนตลอดการแข่งขันโดยการจัดส่งทีมวิทยากรเข้าดำเนินการเพื่อจัดการแข่งขันรวม ถึงการสนับสนุนรางวัลต่างๆ แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน