สถาบันเบรนบาลานซิ่ง  ได้ทำการเปิดอบรม วิธีคิดเลขเร็ว เบรนบาลานซิ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการคิดของเด็ก   จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    วิธีคิดเลขเร็ว  เบรนบาลานซิ่ง  เน้นความถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุดในการคำนวณ     ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตร  ส่งเสริมให้เด็กคำนวณตัวเลขคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างมีระบบแบบแผน สร้างสมาธิพัฒนาไปสู่การคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   โดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นและแบบฝึกการคำนวณเป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนพัฒนาไปสู่การคิดโดยใช้จินตนาการ

วัตถุประสงค์ของการอบรม

       1.  เพื่อให้คุณครูในโรงเรียนของท่านได้เข้าใจวิธีการคิดเลขเร็วหลักสูตรเบรนบาลานซิ่ง
       2. เพื่อให้คุณครูในโรงเรียนของท่านสามารถคิดคำนวณได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ
       3.เพื่อให้คุณครูสามารถนำหลักสูตร ประยุกต์ สู่การเรียนการสอนให้เด็กๆ ในโรงเรียน
       4.เพื่อให้คุณครูมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน

 

ตารางการจัดอบรม หลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิ่ง

วันที่ เวลา เรื่อง
วันที่ 1
  09.00 – 09.15  หลักสุูตร เบรนบาลานซิ่ง และประวัติความเป็นมาของลูกคิด
  09.15 – 09.30 ความสำคัญของคณิตศาสตร์กับลูกคิด
  09.30 – 10.00 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับตัวเลข
  10.00 – 10.15 พื้นฐานการนับตัวเลขโดยใช้นิ้วมือ
  10.15 – 10.30 พื้นฐานการบวก ลบ ตัวเลขโดยใช้นิ้วมือ
  10.30 – 10.45 พื้นฐานการใช้ลูกคิด
  10.45 – 11.00 พื้นฐานการบวก ลบ ตัวเลขโดยใช้ลูกคิด
  11.00 – 12.00 พื้นฐานการบวกเลขฐาน 5 โดยใช้ลูกคิด
13.00 – 15.00 พื้นฐานการลบเลขฐาน 5โดยใช้ลูกคิด

หลักเกณฑ์การอบรม

1.โรงเรียนที่มีความประสงค์จะทำการทดลองเรียน สถาบันฯจะดำเนินการจัดส่งวิทยากรไปทำการอบรมหลักสูตรการคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) ให้แก่คณะครูในโรงเรียนของท่านเป็นเวลา 1 วัน (09.00 – 15.00 น.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมพร้อมแบบเรียนสำหรับบุคคลากรครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกคนทุกคนที่เข้าทำการอบรม (ยกเว้นโรงเรียนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และโรงเรียนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับกิโลเมตรละ 4 บาท และค่าที่พักสำหรับวิทยากรของสถาบันฯ )

2.โรงเรียนที่ต้องการจะนำหลักสูตรคิดเลขเร็วเบรนบาลานซิ่ง บรรจุเข้าทำการสอนให้นักเรียนในโรงเรียน

*สถาบันฯ จัดส่งวิทยากรมาอบรมให้แก่คณะครูในโรงเรียนของท่านทุกคนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 18 ระดับ พร้อมอุปกรณ์การเรียน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน  9.00-15.00น.

*สถาบันฯดำเนินการแนะนำแผนการสอนและติดตามวัดและประเมินผลนักเรียนและคณาจารย์เดือนละ 1 ครั้ง

( โรงเรียนจัดตารางการสอนทุกวัน วันละ  30 นาที )

*สถาบันฯ มอบใบประกาศให้แก่คณะครูทุกคนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับ

*สถาบันฯ ส่งผลการประเมินและผลทดสอบให้กับโรงเรียนทุกครั้งที่มีการสอบ

*จัดการทดสอบให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อรับประกาศนียบัตรในระดับที่เรียน

*สถาบันฯ จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

*การแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับสายชั้น

*การแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับจังหวัด

*การแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับภาค

*การแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับประเทศ

*การแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับนานาชาติ ในระดับต่อไป

สถาบันฯ เก็บค่าลงทะเบียนการให้บริการทางการศึกษาของนักเรียนคนละ

         400 บาท ต่อ 1 เทอมการศึกษา (ลงทะเบียนรายเทอม)   600 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา (ลงทะเบียนรายปี)

พร้อมอุปกรณ์การเรียนและการติดตามดูแลวัดและประเมินผล ฯลฯ

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ (08) 6369-5131 ภาคกลาง (09) 2803-4786ภาคเหนือ (08) 5532 0806 ภาคตะวันออก (08) 6369-5131

ภาคใต้ (08) 8506 7929 (08) 0819-9146   ภาคตะว้นตก (09) 2803-4786 ภาคอีสาน (09) 8853-8518

http//www.brainbalancing.co.th facebook//brainbalancingthailand // Facebookfanpage : Brain Balancingemail // khampee.ae@gmail.com // id.line  0863695131