โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000

โทร.02- 9784100-3,089-9927002