โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก

193 หมู่ 10 ซอย 3 ต.เวียงกาหลง

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

โทรศัพท์  .053-789269 09-7921 7064