โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

46 ถนนเทศบาล 15 ตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง

จังหวัด นครราชสีมา 30130  โทรศัพท์ . 044  311  282