โรงเรียนวัฒนวิทยา

58 ซอย 7 ถนนเทศบาล 16   ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง

จังหวัด นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ .044  311  803