โรงเรียนอนุบาลบวรทัตวิทยา

57/9 หมู่ ที่ 2 ถนน เชียงใหม่ สันกำแพง  ตำบลต้นเปา

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์087 894 8561