โรงเรียนอนุบาลสุชาดา จังหวัดเชียงราย

26 ม.3 ถ.พหลโยธิน ตำบลศรีค้ำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

57110 โทรศัพท์  053 665 386