โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 

163 ถนน แจ้งสนิท ตำบล สำราญ อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร.  35000