โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง

275 หมู่ 2  ต.ร้องกวาง  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่   54140  จังหวัดแพร่

โทรศัพท์  054-597307 , 087-1899455